Recent Notice


Document Archieve
S.N. Title Detail View Download
1 प्राेटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम हाईटेक मात्र विस्तृत सूचना Detail view Download
2 प्राेटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम हाईटेक मात्र विस्तृत सूचना Detail view Download
3 प्राेटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम हाईटेक मात्र Detail view Download
4 जानकारी सम्बनधमा Detail view Download
5 प्रतिफलमा आधारित अनुदानकाे म्याद थप गरिएकाे बारे Detail view Download
6 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Detail view Download
7 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Detail view Download
8 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Detail view Download
9 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Detail view Download
10 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Detail view Download
11 कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको मिति २०७६/११/२१ को प्राङ्गारिक मलमा अनुदान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
12 कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको मिति २०७६/११/१९ को अनुदान सम्बन्धी पु:न सूचना Detail view Download
13 कृषि विकास निर्देशनालयकाे अनुदान सम्बन्धी मिति 2०76/11/16 काेे सूचना Detail view Download
14 कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको २०७६/१०/०४ मा प्रकाशित सुचना Detail view Download
15 सूचना सच्चाइएको बारे Detail view Download
16 खाद्यान्न भण्डार घर निर्माण कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
17 जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
18 प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेट Detail view Download
19 बीउ भण्डारण गृह (बीउ वैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेट Detail view Download
20 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
21 कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर निर्माण तथा सञ्‍चालनका लागि अनुदान कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
22 आरन व्यवस्थापन अनुदान आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
23 कृषि उपज ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा लेबलिङको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेट Detail view Download
24 कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको २०७६/१०/०७ मा प्रकाशित सुचना Detail view Download
25 कृषि उपजमा ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग र लेब्लिङ्ग कार्यक्रमको लागि आवश्यक फर्मेट Detail view Download
26 च्याउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेट Detail view Download
27 प्रोटेक्टेड हटिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
28 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना Detail view Download
29 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना Detail view Download
30 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको पकेट ब्लकको प्रस्तावना आह्वानको सूचना Detail view Download
31 शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Detail view Download
32 च्याउ विउ उत्पादन कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे Detail view Download
33 मौरी विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे Detail view Download
34 पुष्प विकास सहयोग कार्यक्रम २०७५ को नतिजा Detail view Download
35 प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रबिधी बिस्तार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविदी Detail view Download
36 सूचनाको हक सम्बन्धी एन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण Detail view Download
37 अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना Detail view Download
38 कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आवश्यक जानकारीहरु Detail view Download
39 उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कारका लागि आवेदन दिने कृषकहरुका लागि न्युनत्तम मापदण्ड, निवेदनको ढाँचा र निवेदनसंग भर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा Detail view Download
40 बहुउपयोगी चिउरी, कल्की तथा नीम विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्न संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु र कार्ययोजनाको ढाँचा Detail view Download
41 आकश्मिक वाली संरक्षण कार्यविधि Detail view Download
42 कार्यविधि Detail view Download
43 पुष्प विकास कार्यक्रम सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट Detail view Download
44 च्याउको वीउ उत्पादन कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट Detail view Download
45 गोब्रे च्याउ उत्पादनका लागि कम्पोष्ट मल बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट Detail view Download
46 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
47 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना -१ Detail view Download
48 मौरी विकास कार्यक्रमको कार्यबिधी Detail view Download
49 मौरी विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र अनुसुची Detail view Download
50 मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानबारे थप जानकारी Detail view Download
51 मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
52 प्राविधिकधारका बिद्यालयका सहयोग कार्यक्रम पु:न सुचना Detail view Download
53 गोब्रे च्याउ बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको प्रश्ताव स्वीकृती सम्बन्धी सूचना Detail view Download
Yam Narayan Devkota

Yam Narayan Devkota

(Office Chief)
Kamana Adhikari

Kamana Adhikari

(Information Officer)
Anil Kumar Kanu Baniya

Anil Kumar Kanu Baniya

(Asst. Information Officer)